Ordinul care reglementează modelul declarației unice pe 2019 și pentru veniturile esimate pe 2020 a fost publicat în MOF din 23.01.2020. Este vorba de Ordinul pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Iată 10 întrebări și răspunsuri frecvente privind declarația unică. Informațiile au fost puse cap la cap de către specialiștii Contzilla.ro.

1. Cine depune declarația unică?

Declarația unică este depusă de persoanele fizice. Nu se depune de către companii.

Concret, declarația se completează și se depune de către:

 • persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străînătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
 • persoanele fizice care NU realizează venituri și care OPTEAZĂ pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

2. Ce informații conține declarația unică?

Prin această declarație care se va depune în 2020 persoanele fizice vor declara impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate începând cu anul 2019 dar și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și contribuțiile sociale datorate începând cu anul 2020.

3. Care este termenul de depunere al declarației unice în 2020?

Termenul pentru depunerea declarației unice în 2020 este 15 martie 2020.

Detaliat, declarația se depune:

 • până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancțiunea decăderii, în cazul exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.
 • până la data de 15 martie inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat/normă de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum și pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale datorate;
 • până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat și definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale;

Declarația se depune în termen de 30 de zile de la dată producerii evenimentului/încheierii contractului între părți, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

4. Cum se depune declarația unică în 2020?

Deși se discuta că depunerea declarației în format hârtie nu va mai fi posibilă în 2020, totuși în ordinul publicat în 2020 se păstrează și această variantă. Astfel, avem două posibilități:

 • prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual“ (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.
 • în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. Data depunerii declarației în format hârtie este dată înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz;

5. Rectificarea declarației unice.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative.

Declarația rectificativă se utilizează pentru:

 • stabilirea bonificației pentru plata cu anticipație a impozitului pe venitul anual estimat, precum și a contribuțiilor sociale, potrivit art. 121 din Codul fiscal;
 • modificarea unor date referitoare la categoria/sursă veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii;
 • corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice;
 • modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;
 • modificarea unor date referitoare la contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate;
 • corectarea altor informații prevăzute de formular.

Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere.

6. Ce se întâmplă în cazul încetării activității în cursul anului?

Contribuabilii care realizează venituri din activități independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, în situația încetării activității în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare, sunt obligați că în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului să depună declarația la organele fiscale competențe și să își recalculeze impozitul pe venit.

Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, în situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 120 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, depun declarația în termen de 30 de zile de la dată producerii evenimentului.

Contribuabilii care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole, silvicultură și piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real și care în cursul anului fiscal își încetează activitatea, precum și cei care intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie, au obligația de a depune la organul fiscal competent declarația, în termen de 30 de zile de la dată producerii evenimentului.

7. Contribuția la sănătate.

Contribuția la sănătate se datorează dacă contribuabilul obține venituri exceptând cele din salarii care depășesc 12 salarii minime brute pe economie.

Că urmare a majorării salariului minim brut pe economie în 2020, a avut loc și o majorare a plafonului pentru care contribuabilii datorează contribuția la sănătate.

Astfel, plafonul pentru 2020 este 12 * 2.230 lei = 26.760 lei rezultând astfel o contribuție de 2.676 lei/an. Pentru anul 2019 plafonul a fost 24.960 lei, și contribuția 2.496 lei.

8. Care este contribuția de asigurări sociale?

Contribuția la pensii se datorează dacă PFA-ul obține venituri exceptând cele din salarii care depășesc 12 salarii minime brute pe economie.

Ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie în 2020, a avut loc și o majorare a plafonului pentru care contribuabilii datorează contribuția la pensii.

Astfel, plafonul pentru 2020 este 12 * 2.230 lei = 26.760 lei rezultând astfel o contribuție de 6.690 lei lei/an. Pentru anul 2019 plafonul a fost 24.960 lei, și contribuția 6.240 lei.

9. Ce se întâmplă în cazul persoanelor fără venituri – opțiunea privind asigurarea la sănătate și pensii?

Persoanele fără venituri pot să devină asigurați la sănătate și/sau pensii prin depunerea declarației unice.

Calitatea de asigurat se dobândește din momentul depunerii declarației și este valabilă pentru o perioada de 12 luni. Deci, trebuie să reținem că nu din momentul plății se dobândește calitatea de asigurat, ci din momentul depunerii declarației unice.

Citește aici detaliat despre: Plata prin opțiune a contribuției la pensii și sănătate a persoanelor fără venit

Atenție! Există anumite categorii de persoane asigurate la CASS dar exceptate de la plată, conform art. 154 din Codul fiscal. Cele 19 categorii pot fi găsite aici.

10. Cine poate întocmi declarația unică?

Declarația unică se poate întocmi de către persoane fizică, de către împuternicitul sau curatorul fiscal al acesteia.