Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

---

1.Cine are obligația depunerii bilanțului semestrial?

- entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. Se depun indiferent de forma de organizare și forma de proprietate.

- persoanele cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de RaportareFinanciară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Așadar, plafonul este cifra de afaceri la 31.12.2018.

2. Care este termenul de depunere ?

Termenul de depunere a raportărilor contabile semestriale în 2019 este 14 august 2019.

3. Ce componente au raportarile contabile semestriale ?

Acestea se comun din:

Pentru entitățile care aplică O 1802/2014 din :

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

b) Contul de profit și pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit și pierdere (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

Pentru entitățile care aplică O 2844/2016:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

4. Ce anexe trebuie atașate la fișierul zip ?

Nu se atașează nimic ca fișier zip.

5. Cum se poate depune bilanțul semestrial?

Entitățile depun raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice:

- în format hârtie și în format electronic sau

- numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice constă într-un fișier PDF la care este atașat un fișier xml.

Entitățile pot depune raportările contabile la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

Entitățile depun raportările contabile la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate, potrivit legii.

6. Ce se intamplă dacă nu ai avut activitate în 2019? Depui sau nu bilanț semestrial?

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2019, cele care în tot semestrul I al anului 2019 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2019, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2019.

7. Cine trebuie să semneze raportările contabile semestriale?

Raportările contabile la 30 iunie 2019 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

directorul economic, contabilul șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii contabilității;

persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2019 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

8. Unde se găsește pdf-ul pentru raportările contabile semestriale?

Fisierul pdf se regăsește pe site-ul ANAF, în sectiunea Declarații.

9. Ce se întâmplă dacă nu respecți prevederile cu privire la întocmire și semnare?

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2019 în condițiile prevăzute de ordin se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor cu privire la întocmire și semnare se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei.

10.Ce se întâmplă dacă depui cu întârziere bilanțul semestrial?

Daca nu depui declarațiile în termenul legal riști:

- amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare,

- amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare,

- amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.