Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.


Reguli pentru venituri din vânzări de bunuri

 1. În contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiții prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienți.
 2. Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:
  a) entitatea a transferat cumpărătorului riscurile și avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
  b) entitatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcut-o, în mod normal, în cazul deținerii în proprietate a acestora și nici nu mai deține controlul efectiv asupra lor;
  c) mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil;
  d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției să fie generate către entitate;
  e) costurile tranzacției pot fi evaluate în mod credibil.
 3. Pentru stocurile la dispoziția clientului, se consideră că transferul proprietății bunurilor are loc la data la care clientul intră în posesia bunurilor.

Reguli pentru veniturile din prestarea de servicii

 1. Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.
 2. În cazul lucrărilor de construcții, recunoașterea veniturilor se face pe baza actului de recepție semnat de beneficiar, prin care se certifică faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului și ale documentației de execuție.
 3. Contravaloarea lucrărilor nerecepționate de beneficiar până la sfârșitul perioadei se evidențiază la cost, în contul 332 “Servicii în curs de execuție”, pe seama contului 712 “Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție”
 4. În cazul în care prețul de vânzare include o valoare distinctă, specificată contractual, destinată prestării ulterioare de servicii (de exemplu, asistența tehnică și perfecționarea produsului după vânzarea unui program informatic), acea sumă este amânată (contul 472 “Venituri înregistrate în avans”) și recunoscută ca venit pe parcursul perioadei în care se prestează serviciile, dar nu mai târziu de încheierea perioadei pentru care a fost contractată prestarea ulterioară de servicii.

Reguli pentru venituri din redevențe, chirii, dobânzi și dividende

 1. Dobânzile se recunosc periodic, în mod proporțional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente;
 2. Redevențele și chiriile se recunosc pe baza contabilității de angajamente, conform contractului;
 3. Dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acționarului de a le încasa.