Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.


În cursul anului 2020, termenul pentru depunere a fost amânat până pe data de 31 iulie 2020 (anterior, pentru firme, termenul a fost 29 mai 2020 – 150 de zile de la închiderea exercițiului).

Fiecare firmă depune un bilanț cu o anumită structură în funcție de categoria de mărime în care se încadrează.

Poți să alegi tipul de bilanț, anual sau trimestrial, și categoria în care se încadrează firma ta: microentitate, entitate mică sau entitate mijlocie și mare. Cu cât firma este mai mare, cu atât situațiile sunt mai complexe.

Pe lângă formularul de bilanț, firmele mai depun și alte documente:

 • raportul administratorilor,
 • declarația scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea contabilității (administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării entității respective) prin care își asumă răspunderea privind întocmirea situațiilor financiare anuale,
 • decizia asociatului unic/ hotatarea AGA privind aprobarea situațiilor financiare anuale și repartizarea profitului sau de acoperire a pierderii,
 • prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată, potrivit legii. Această ultimă prevedere este nouă, se aplică din anul 2020 și a fost introdusă prin Ordinul 3781/2019.

Raportul administratorului conține o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care aceasta se confruntă.

Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informații despre:

a) dezvoltarea previzibilă a entității;

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării;

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume:

– motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar;

 • numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
 • în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor;
 • numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;

d) existența de sucursale ale entității;

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

 • obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar; și
 • expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar.

Este important de menționat că entitățile care la data bilanțului depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorului și o declarație nefinanciară care conține informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:

  • descriere succintă a modelului de afaceri al entității;
  • o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;
  • rezultatele politicilor respective;
  • principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile entității, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care entitatea gestionează riscurile respective;
  • indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a entității.