Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.


Asemenea unui SRL și pentru înființarea unui PFA este necesară alegerea unei denumiri și verificarea disponibilității acesteia.

În acest sens, în prealabil, persoană interesată completează o cerere-tip pentru verificarea disponibilității și rezervarea firmei, la care se la care se anexează, dacă este cazul, procura specială/generală autentică sau împuternicire avocațială ori contract de prestări servicii și documentul care atestă calitatea persoanelor autorizate să acorde, potrivit normelor ce le reglementează profesia, asistență de specialitate necesară pentru înființarea PFA, II, IF.

Înființare PFA 2021 - cererea poate fi transmisă prin:

Înființare PFA 2021: acte necesare

În vederea înregistrării, sunt necesare următoarele documente:

- Cererea de înregistrare, original – formular;

- Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular;

- Declarația-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfășoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste îndeplinirea condițiilor legale de funcționare prevăzute de legislația specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii (model 2);

- Dovada verificării disponibilității și rezervării denumirii firmei și, după caz, a emblemei, în original – detalii;

- Actul de identitate al titularului PFA (în copie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);

- Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată (formă olografă, original),

- Dovada care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional și, dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de punct de lucru – detalii;

- Specimenul de semnătură, certificat în condițiile legii de către directorul ORCT sau de către înlocuitorul acestuia, ori legalizat de notarul public, în original, sau, după caz, împuternicirea avocațială care conține semnătura persoanei fizice care se autorizează – detalii;

- Verificarea unicității calității de persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/membru al întreprinderii familiale, obținută prin grija personalului ORCT;

- Informațiile din cazierul fiscal, în original – detalii;

Înființare PFA - acte adiționale

Dacă este cazul, se pot solicita și următoarele:

  • copii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale – detalii;
  • declarația persoanei fizice titulară a persoanei fizice autorizate că soția/soțul participa în mod obișnuit la activitatea desfășurată de persoana fizică autorizată, în original;
  • avizul asociației de proprietari privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip – original);
  • declarație pe propria răspundere privind patrimoniul de afectațiune, în original (detalii despre ce este patrimoniul de afectațiune puteți afla aici);
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) – detalii.