Guvernul României a publicat Hotărârea de Guvern privind înființarea programului România Start-UP Nation pentru dezbatere publică. Toate sugestiile privind HG-ul pot fi trimise către Ministerul Economiei, Comerțului și Relației cu Mediul de Afaceri până pe 3 martie. Până atunci, avem normele.

Iată noi detalii pe care le avem din Hotărârea de Guvern, pe care o găsiți la finalul articolului.

Ce criterii de eligibilitate există în programul România Start-Up Nation:

 • sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri;
 • sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 • este considerată întreprindere autonomă, legată, parteneră sau întreprindere unică;
 • au capital social integral privat;
 • nu au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori şi nu au asociaţi sau acţionari care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori. Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate. Sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfășurat la momentul decontului, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare
 • sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente.

Nu sunt eligibile pentru România Start-Up Nation următoarele activități și firme:

a) intermedieri financiare și asigurări:

1. 641 — Intermediere monetară;

2. 642 — Activități ale holdingurilor;

3. 643 — Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;

4. 649 — Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;

5. 651 — Activități de asigurări;

6. 652 — Activități de reasigurare;

7. 653 — Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale);

8. 661 — Activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii;

9. 662 — Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;

10. 663 — Activități de administrare a fondurilor;

b) tranzacții imobiliare:

1. 681 — Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

2. 682 — Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

3. 683 — Activități imobiliare pe bază de comision sau contract;

c) 920 — Activități de jocuri de noroc și pariuri;

d) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope:

1. 110 — Fabricarea băuturilor (cu excepția clasei 1107 — Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate);

2. 1200 — Fabricarea produselor din tutun;

3. 2540 — Fabricarea armamentului și muniției;

4. 2051 — Fabricarea explozivilor;

5. 4635 — Comerț cu ridicata al produselor din tutun;

6. 4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;

7. 4725 — Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;

8. 4726 — Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializat

e) excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, respectiv:

- activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000[1];

- activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 ;

- activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:

a) când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achizitionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;

b) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari;

Prin „prelucrarea produselor agricole” se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.

Prin „comercializarea produselor agricole” se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi

- activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

- ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

- agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;

- ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordat agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

Pentru a beneficia de prevederile schemei de minimis, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

(3) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele neeligibile, cât și în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al prezentei scheme, aceasta poate primi ajutor de stat pentru aceste ultime sectoare sau activități, cu condiția ca întreprinderea să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă.

Cheltuieli eligibile în programul România Start-Up Nation

Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform pct 2.1 si 2.2 din Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale

Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea planului de afaceri, cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.);

Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;

Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;

Cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Decontarea se face într-o singură tranșă pentru valoarea chiriei aferente de la momentul semnării contractului pînă la momentul depunerii cererii de plată;

Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, în limita maximă a 10000 lei;

Achiziționarea de active necorporale referitoare la software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;

Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;

Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 8000 lei) - această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare). Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70, precum si Camere de Comert si Industrie.

Cum te înscrii în programul România Start-Up Nation

Înscrierile vor începe în jurul datei de 1 mai. Beneficiarii trebuie să se înscrie pe site-ul aippimm.ro, iar înscrierea online se desfășoară în sesiuni de 30 de zile calendaristice, până la epuizarea bugetului acordat programului. Admiterea în program se va face în ordinea punctajului obținut la evaluarea planurilor de afaceri online. La punctaje egale, prevalează numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create de către o companie.

Plata se face anual în limita creditelor bugetare evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv al ministerului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat. Pentru contractele semnate într-un an în baza creditelor de angajament, plata se poate face în limita creditelor bugetare evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv și a creditelor bugetare pe anii următori până la ultimul contract semnat.

Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform schemei instituite prin prezenta hotărâre, altor scheme de minimis și altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pentru o perioadă de 10 ani.

Verificarea la faţa locului vizează stadiul de realizare al planului de afaceri. În cazul în care, în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine subventie sau au schimbat destinaţia acesteia ori se constată că nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute în contract si in procedura de implementare se recuperează total ajutorul de minimis acordat, inclusive dobânda aferentă.

În cazul în care beneficiarul nu păstrează timp de 3 ani, toate locurile de muncă pentru care a primit punctaj și punctaj suplimentar, se recuperează total ajutorul de minimis acordat, inclusive dobânda aferentă. Recuperarea se face conform prevederilor art. 25 din Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.

Proiect Hotarare Start Up Nation Romania by Vlad Andriescu on Scribd