Ce este certificatul energetic al clădirilor?

Legea nr. 372 din 2005 privind performanța energetică a clădirilor (modificată și completată), definește acest document astfel:

Certificat de performanță energetică a clădirii - document elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în echivalent CO2. Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde și măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum și pentru creșterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum.

O unitate a clădirii este definită ca o parte (zonă) a clădirii care a fost concepută sau modificată pentru a putea fi utilizată separat. Un apartament, de exemplu, este o astfel de unitate de clădire.

Consumul energetic estimativ al unei locuințe (infografic) (click pe link)

Cine are dreptul să elaboreze certificatul energetic?

Doar auditorii energetici atestați au dreptul să elaboreze acest act legal.

Acești specialiști pot avea două grade profesionale. În funcție de gradul profesional al auditorului, acesta poate emite certificate pentru toate categoriile de imobile (gradul I) sau doar pentru blocuri de locuințe și case (gradul II).

Legea 372 din 2005 modificată și completată definește astfel acești specialiști:

Auditor energetic pentru clădiri - persoană fizică atestată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care are dreptul să elaboreze rapoarte de audit energetic și/sau certificate de performanță energetică pentru clădiri/unități de clădire, în conformitate cu metodologia specifică adoptată la nivel național aprobată prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației. Auditorul energetic pentru clădiri este specialistul care își desfășoară activitatea ca persoană fizică autorizată sau ca angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor legale în vigoare.

Cine trebuie să solicite elaborarea certificatului de performanță energetică?

Cel care este obligat să solicite unui auditor elaborarea acestui act este (după caz) proprietarul, investitorul sau administratorul clădirii sau unității de clădire.

Când este obligatoriu să existe acest document? Ce se poate întâmpla dacă nu se respectă acest lucru?

Certificatele energetice sunt obligatorii în următoarele situații:

  • în cazul vânzării sau închirierii proprietății imobiliare;
  • în cazul renovării majore a acesteia;
  • pentru clădirile noi ce se construiesc;
  • pentru imobilele aflate în proprietatea și/sau administrarea autorităților publice sau a instituțiilor care prestează servicii publice, precum și clădirile în care o suprafață utilă totală de peste 250 m2 este ocupată de o autoritate publică și care este vizitată în mod frecvent de public.

În scopul informării publice privind consumurile energetice în clădiri și al mobilizării deținătorilor acestora în promovarea acțiunilor privind creșterea performanței energetice a clădirilor, certificatul se afișează la toate categoriile de clădiri de interes și de utilitate publică, precum și la cele care sunt frecvent vizitate de public. Neafișarea lor în loc vizibil și accesibil se pedepsește cu amendă între 1250 lei și 2500 lei.

Renovarea majoră este definită de lege astfel ca lucrările proiectate și efectuate la anvelopa clădirii și/sau la sistemele tehnice ale acesteia, ale căror costuri depășesc 25% din valoarea de impozitare a clădirii, exclusiv valoarea terenului pe care este situată clădirea.

Pentru imobilele ce se construiesc, actul trebuie prezentat în original, comisiei întrunite în vederea recepției la terminarea lucrărilor, se anexează, în copie, la procesul-verbal de recepție și constituie parte componentă a cărții tehnice a construcției. Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor și neînsoțit de copia de pe certificat este nul de drept.

Pentru a informa potențialii cumpărători sau chiriași, anunțurile de vânzare sau închiriere trebuie să conțină următoarele informații extrase din acest document (în caz contrar se poate lua amendă între 1250 lei și 2500 lei):

  • clasa energetică;
  • consumul total specific de energie primară;
  • indicele de emisii echivalent CO2;
  • consum total specific de energie din surse regenerabile.

La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligația de a transmite certificatul, în original, noului proprietar.

La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligația de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului.

Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse nulității relative, potrivit prevederilor Codului civil.