Guvernului României a hotărât instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind stimularea investitorilor individuali de a realiza investiții de capital pentru sprijinirea IMM-urilor.

Investment

Schema nu instituie direct măsuri de ajutor de minimis, ci prevede facilități fiscale pentru persoanele fizice care investesc în societăți, conform Legii 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali – business angel.

Astfel, ajutorul de minimis (în esență acesta este un ajutor de stat care nu depășește plafonul prevăzut de reglementările dreptului Uniunii Europene în vigoare, respectiv 200.000 de euro) se acordă ca finanțare de risc, sub forma investițiilor de capital în numerar la societățile în care investitorii aleg să investească. Investiția efectuată este asimilată cu acordarea unui ajutor de minimis întrucât este realizată în vederea acordării de facilități fiscale persoanei fizice, în calitate de investitor, implicându-se astfel resurse bugetare de stat prin renunțarea la încasarea unor venituri sub forma de impozite.

Investiția este efectuată de către o persoană fizică, într-o societate al cărei asociat devine, prin dobândirea de părți sociale ca urmare a majorării capitalului social. Majorarea se efectuează prin aportul de capital în numerar al persoanei fizice care devine investitor individual – business angel. Suma investită este cuprinsă între 3.000 și 200.000 de euro, echivalent în lei la cursul Băncii Naționale a României. Aceste limite de sume se aplică cumulat, indiferent de numărul investitorilor.

Schema de ajutor de minimis se va derula pe perioada cuprinsă de la data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii, în acord cu regulamentele Comisiei Europene privind acordarea ajutoarelor de minimis.

Numărul estimat de beneficiari este de 372 de microîntreprinderi și întreprinderi mici pe întreaga durată de valabilitate a schemei de minimis.

Potrivit unui comunicat oficial, pot beneficia de această schemă de ajutor societățile din categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

  • sunt constituite ca societăți cu răspundere limitată;
  • sunt întreprinderi autonome în sensul Legii 346/2004;
  • nu se află în incapacitate de plată sau în stare de insolvență sau faliment și nu a fost deschisă procedura concordatului preventiv sau lichidării societății;
  • prin acordarea unui ajutor de minimis, prin intermediul prezentei scheme, nu depășesc plafonul de minimis calculat pe durata a trei exerciții financiare;
  • nu există legături între structurile acționariatului solicitantului și personalul din cadrul administratorului schemei și afini și rudele acestora până la gradul II inclusiv.

Momentul acordării ajutorului de minimis este data înregistrării mențiunii privind majorarea capitalului social al societății la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Inițiatorul și furnizorul schemei de minimis este Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. Oficiile teritoriale pentru IMM și Cooperație (OTIMMC), structuri aflate în subordinea MECRMA, au calitatea de administratori ai schemei.