„(2) Este interzis transportul public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fără a deţine pentru acesta, după caz, autorizaţie taxi valabilă sau copie conformă valabilă, potrivit prevederilor alin. (1).

Proiectul de OUG instituie noi măsuri în domeniul transportului rutier, precum și modificarea Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

”În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de act normativ: Ordonanța de urgență a Guvernului pentru instituirea unor măsuri în domeniul transportului rutier, precum și de modificare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 01.03.2019”, se scrie pe site-ul ministerului.

În cuprinsul proiectului de ordonanță de urgență se precizează că luând în considerare ”multiplele sesizări ale operatorilor ai serviciului public de taximetrie care îndeplinesc condiţiile legale şi a căror activitate este influenţată negativ de faptele de piraterie prestate în transportul public în regim de taxi şi în regim de închiriere; necesitatea stringentă a scăderii evaziunii fiscale generată de practicile ilicite în transportul rutier de persoane în regim de taximetrie […]. În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art.115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.”

Totodată, în OUG se mai precizează:

  1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    Art. 1 Prevederile prezentei legi reglementează autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii şi controlul efectuării serviciului de transport în regim de taxi precum și autorizarea, organizarea, şi controlul efectuării transportului în regim de închiriere."
  2. La articolul 11 alineatul (1), literele c), d), aa) și ab) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“c) autorizaţia pentru efectuarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere, denumită în continuare autorizaţia de transport - document eliberat în condiţiile prezentei legi de autoritatea de autorizare, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute transportul respectiv poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi;

d) autoritatea de autorizare - compartimentul sau serviciul de transport din cadrul primăriei localităţii sau a municipiului Bucureşti, după caz, licenţiat în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), în condiţiile legii, sau Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., după caz;

aa) RENT CAR - activităţile care vizează atât transportul de persoane realizat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, denumit în continuare transport în regim de închiriere, cât şi serviciul de închiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fără conducător auto, denumit în continuare serviciu de închiriere;

ab) transport în regim de închiriere - transport de persoane realizat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispoziţia clienţilor pe bază de contract de închiriere tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a contractului.”

“Art. 3 – (1) Serviciile de transport public local în regim de taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi se efectuează numai de către transportatori autorizaţi de către autoritatea de autorizare, astfel cum este definită în prezenta lege.

(2) În cazul în care în localitatea respectivă nu există transportatori autorizaţi care execută servicii de transport în regim de taxi, consiliul local poate aproba, numai în această situaţie, ca executarea acestor servicii să se poată realiza în gestiune directă, la cerere, de către compartimentul sau serviciul de specialitate al primăriei, numai în baza licenţei eliberate în acest scop de A. N. R. S. C., cu autovehiculele deţinute de acesta în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.”

  1. La articolul 9, alineatul (1) preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ (1) Autorizaţia de transport în regim de taxi sau autorizaţia de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul îşi are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza unei documentaţii care trebuie să conţină următoarele: “.

11. La articolul 13, preambulul, litera e) și k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“În cadrul atribuţiilor de coordonare a activităţilor privind transportul în regim de taxi, autorităţile administraţiei publice locale sau ale municipiului Bucureşti, după caz, emit reglementări referitoare la:

e) interdicţiile şi restricţiile privind activitatea în regim de taxi;

k) alte prevederi necesare bunei organizări şi executări a serviciilor de transport în regim de taxi.”

Puteți consulta la finalul acestui material întreaga propunere de OUG care instituie noi măsuri în cazul transportului în regim de taxi.

Ride-hailing-ul poluează și face concurență neloială

În cadrul proiectului de ordonanță de urgență autoritățile își motivează necesitatea instituirii unor noi măsuri pentru transport deoarece ”activitatea de transport de persoane în regim de taximetrie cu încălcarea prevederilor legale determină consecinţe negative asupra strategiilor autorităţilor administraţiei publice locale în privinţa transportului public local, cu impact negativ asupra mediului înconjurător din cauza creşterii poluării”. Totodată, serviciile de ride-hailing ar avea un impact negativ asupra mediului concurenţial normal al activităţii operatorilor care sunt autorizaţi să presteze serviciul de taximetrie, având în vedere numărul limitat al autorizaţiilor care se eliberează la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

Un alt motiv invocat în OUG este și ”imposibilitatea sancţionării persoanelor fizice sau juridice care nu respectă art. 7 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 38/2003, ce a determinat perpetuarea efectuării transportului public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fără a deţine pentru acesta, după caz, autorizaţie taxi valabilă sau copie conformă valabilă, conducând la calitatea necorespunzătoare a serviciului de taximetrie şi a creşterii evaziunii fiscale”.

Dispar Uber și Taxify din România?

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat, pe 18 mai 2018, spre dezbatere publică (până pe data de 28 mai), proiectul ”Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere”. Odată adoptat, acesta ar duce la interzicerea Uber și Taxify, servicii de ridesharing, dar și la interzicerea aplicațiilor de e-hailing Clever Taxi și Star Taxi. Se pare că acesta este rezultatul pasului pe care guvernul l-a făcut încă de anul trecut împotriva serviciilor alternative de trasport de persoane.

Încă de anul trecut, de când s-a pus prima dată problema interzicerii Uber în România, gigantul american a început o serie de eforturi pentru a se adapta la cerințele legislative, obligându-și șoferii parteneri să obțină atestatele de șofer.

Totuși, faptul că în acest proiect de ordonanță de urgență, MDRAP spune clar că este interzis transportul public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fără a deţine pentru acesta, după caz, autorizaţie taxi valabilă sau copie conformă valabilă, ar putea fi însemna că, dacă Uber, sau Taxify nu vor obține licențe de taxi în țara noastră, serviciile nu vor mai putea fi folosite în continuare pe teritoriul României.

Proiect similar, retras de Primăria Capitalei

Acest proiect de Ordonanță nu este primul de acest gen.Tot anul trecut, Primăria Capitalei a decis retragerea unui proiect similar care ar fi dus la interzicerea aplicațiilor de e-hailing.

Proiect OUG(3) by on Scribd