Cu un buget de 781 milioane lei, schema de ajutor de stat propune măsuri de garantare a creditelor și de subvenționare a dobânzilor, precum și a comisioanelor aferente, destinate IMM-urilor. Ajutoarele de stat menționate au fost introduse prin OUG nr. 42/2020 din 4 aprilie 2020 și urmează să fie acordate după autorizarea schemei de către Comisia Europeană.

Garanții guvernamentale pentru creditele accesate de IMM-uri

În cadrul acestui program, Guvernul va garanta maxim 80% din valoarea finanțată pentru creditele pentru investiții și cele destinate capitalului de lucru accesate de IMM-uri. Plafonul general pentru garanția oferită de stat unui beneficiar nu poate depăși o valoare finanțată cumulată de 10 milioane lei. De asemenea, valoarea maximă finanțată pentru creditele pentru finanțarea capitalului de lucru este de 5 milioane lei, iar pentru creditele de investiții este de 10 milioane lei.

În cazul creditelor pentru finanțarea capitalului de lucru destinate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, garanția acordată de stat este de maxim 90%, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maxim 1 milion lei pentru întreprinderile mici.

Schema de ajutor de stat prevede și un plafon special, reprezentat de valoarea cea mai mare dintre următoarele sume:

I. dublul cheltuielilor salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii, înregistrate la nivelul anului 2019. Pentru companiile înființate ulterior datei de 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate; sau

II. 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pentru anul 2019, respectiv venitul brut sau norma de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente; sau

III. o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități pentru următoarele 18 luni, atât pentru acoperirea costurilor cu capital de lucru, cât şi pentru acoperirea costurilor cu investiții.

Întreprinderile pot accesa mai multe credite sau linii de credite în cadrul acestui program, însă valoarea lor cumulată, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze bancare, trebuie să respecte plafoanele menționate.

Granturi pentru subvenționarea dobânzilor, comisioanelor de risc și de administrare

Guvernul va subvenționa în totalitate atât dobânda pentru creditele garantate, cât și valoarea comisioanelor de risc și de administrare aferente, în limita a 800.000 Euro per companie.

În cazul companiilor din sectorul pescuitului și acvaculturii, acest grant nu va depăși 120.000 Euro, respectiv 100.000 Euro pentru întreprinderile active în domeniul producției primare de produse agricole.

Durata schemei de ajutor de stat

Perioada de selectare a beneficiarilor şi de emitere a scrisorilor de garanție/ acordurilor de finanțare se întinde până la data de 31 decembrie 2020, iar perioada de acoperire prin grant a dobânzilor și comisioanelor de administrare și risc este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate în cadrul schemei de ajutor de stat până la 31 decembrie 2020.

Grantul pentru dobânzi poate fi extins și pentru următorii 2 ani, în măsura în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020.

Condiții de eligibilitate

Pentru a beneficia de această schemă de ajutor de stat, microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderilor mijlocii care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19, trebuie să îndeplinească o serie de criterii, și anume:

 se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data 4 aprilie 2020 până la 31 decembrie 2020;

 nu se află în dificultate în sensul Orientărilor Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, respectiv nu au pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, nu se află în procedură de insolvență, procedură de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat , respectiv nu îndeplinesc criteriile pentru a fi supuse unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere;

 nu se află în litigiu, în calitate de pârâți, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;

 nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;

 nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi;

 prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale, care, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit în cazul creditelor de investiţii, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;

 sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;

 nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordate în cadrul programului;

 nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

 nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile.

Nu vor putea primi garanţii în cadrul programului IMM-urile care desfășoară activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie.


Analiză realizată de Georgiana Bădescu, partner și Mona Banu, senior attorney at law – Schoenherr și Asociații SCA