Acest articol a fost publicat prima oară de către Delia Mircea pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

---

În acel moment intră în vigoare Ordinul nr. 3008/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora.

Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune:

a) la registratura organului fiscal central competent;

b) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

c) prin intermediul serviciului ”Spațiu privat virtual”;

d) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziția autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală în vederea furnizării de servicii;

e) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziția instituțiilor de credit, în spațiul privat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Se introduce prevederea nouă ca: În situația în care cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală a fost depusă/transmisă la un alt organ fiscal decât cel competent în eliberarea certificatului, acesta comunică de îndată solicitantului eroarea și indică organul fiscal central competent la care trebuie să depună cererea/adresa.

În situația în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autoritățile contractante definite potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală depune, în original, și documentul eliberat de autoritățile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide și exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea.

În situația în care contribuabilul depune cererea prin mijloace de transmitere la distanță, documentul eliberat de autoritățile contractante se depune în original la instituția care solicită certificatul de atestare fiscală. Informațiile astfel înscrise în certificatul de atestare fiscală sunt valabile numai dacă coincid cu datele înscrise în documentele eliberate de autoritățile contractante.

Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii și trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală.

Unde depun cererea PFA-urile?

În cazul persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cererea se depune la organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

În cerere, contribuabilul/plătitorul menționează și sediul activității sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz. În scopul eliberării certificatului de atestare fiscală, organele fiscale centrale competente colaborează în vederea stabilirii situației fiscale reale. În acest scop, organele fiscale centrale în a căror rază teritorială se află sediul activității/locul de desfășurare a activității principale comunică organului fiscal central competent pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală informațiile solicitate cel mai târziu în ziua următoare primirii solicitării.

Se introduce o prevedere nouă care arată că prin excepție de la alin. precedent, în cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor, cererea se depune la organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, fără a conține informații cu privire la modul de îndeplinire al obligațiilor fiscale de către membrii acestora.

În acest caz, certificatul de atestare fiscală este însoțit de certificatele de atestare fiscală ale fiecăruia dintre membrii acestora, eliberate de organele fiscale centrale în a căror rază teritorială aceștia își au domiciliul fiscal potrivit legii.

Ce verificari face fiscul înainte de a elibera certificatul de atestare fiscală?

În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală, organul fiscal central competent verifică:

  1. a) dosarul fiscal al contribuabilului, cu excepția declarațiilor informative și a bilanțurilor contabile. Se introduce prevederea noua ca in situația prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. f), nu se mai verifică situația depunerii declarațiilor fiscale ale persoanei decedate;
  2. b) fișa pentru evidența analitică pe plătitori a contribuabilului;
  3. c) existența sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare până la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală;
  4. d) existența deciziilor de rambursare sau, după caz, a documentației aprobate pentru soluționarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise și înregistrate în evidența fiscală decizii de compensare/restituire;
  5. e) existența documentului eliberat de autoritățile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide și exigibile pe care contribuabilul/plătitorul le are de încasat de la acestea;
  6. f) existența acordului scris al contribuabilului pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. e), conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordin;

S-a abrogat obligația de a prezenta existența documentului care dovedește deschiderea procedurii succesorale notariale pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. f) (la solicitarea notarilor publici, pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală).