Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale, în cuantum de 20%, a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN de mai jos, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019: 7911, 7912, 7990, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, scrie contzilla.ro.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000 euro/întreprindere (in lei sumele se convertesc la cursul BNR valabil la data emiterii contractului de finanțare).Cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei.

Cine e eligibil pentru schema de ajutor?

Întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească și următoarele condiții pentru a fi eligibile:

a) nu au mai primit un alt ajutor conform secțiunii 3.1 din Comunicare sau, dacă au primit, ajutorul primit însumat cu cel primit în baza prezentei scheme nu depășește 800.000 euro;

b) nu se află în insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.

Prin schema de ajutor de stat se acordă ajutoare de stat unui număr estimat de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanță de urgență au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data semnării contractului de finanțare, dacă prin acte normative nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni.

Cum se înregistrează afacerile care vor să participe la schema de ajutor?

Înregistrarea pentru obținerea ajutorului de stat se realizează prin parcurgerea următoarelor etape de către solicitant:

a) înregistrarea prin accesarea sistemului informatic dedicat acestui program și completarea formularului electronic de înscriere de către solicitant;

b) depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat primite în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, ajutoarele de minimis, precum și la ajutoarele care se încadrează în domeniul de aplicare a regulamentelor de exceptare pe categorii;

c) depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la faptul că firma nu era în dificultate la 31 decembrie 2019, cu excepția microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019 și care au obligația îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (4) și (5);

d) depunerea situațiilor financiare anuale;

e) depunerea on-line a balanțelor de verificare lunare pentru urmărirea trasabilității plăților;

f) depunerea on-line a raportărilor contabile semestriale;g) depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la faptul că nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Verificarea îndeplinirii condiției se realizează de către furnizorul ajutorului de stat;

h) depunerea declarației pe propria răspundere a beneficiarului, conform Recomandării Comisiei Europene nr. 4.885 final din data de 14.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, condiționează acordarea sprijinului financiar de lipsa legăturilor între jurisdicțiile necooperatiste, din care să rezulte îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

1. nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;

2. nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de beneficiarul real, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;

3. nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu deține unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;

4. nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;

i) primirea în aplicația informatică a mesajului de confirmare a înregistrării solicitării de acordare a ajutorului de stat.

Textul integral al ordonanței de urgență este disponibil aici.