De astăzi poți aplica pentru finanțare în cadrul proiectului POR/102/2/2, aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. Acesta este lansat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate. Va fi sprijinită dezvoltarea IMM-urilor, pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale.

În acest sens, se au în vedere IMM-urile care sunt interesate de găsirea unui model optim de creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât și în sensul dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate (piața locală să devină regională, națională sau internațională).

Cererile de finanțare se vor putea depune, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS (disponibilă la adresa web începând cu data de 23 februarie 2017, pe parcursul a 6 luni. Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele două luni, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare

  • Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line
  • Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale)

Sunt eligibile proiecte ce urmează a fi implementate în regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Condițiile de accesare a finanțării sunt detaliate în Ghidul specific acestui apel.