Acest articol a fost publicat prima oară de către Diana Lodoabă pe Contzilla.ro, site-ul care explică legislația și contabilitatea pe înțelesul tuturor.

---

În anul 2019 anumite categorii de persoane angajate cu contract individual de muncă pot beneficia de anumite scutiri prevăzute de legislația în vigoare, însă doar dacă sunt respectate anumite condiții esențiale.

1. Scutire de la plata impozitului pe veniturile de natură salarială – domeniul IT:

Potrivit Ordinul nr. 1168/2017 / 492/2018 / 3024/2018 / 3337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, în vigoare de la data de 01.02.2018, angajații operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislația în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum și angajații persoanelor juridice române de drept public beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării;
 • postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 • posturile pe care sunt angajați corespund listei cuprinzând ocupațiile menționate în anexa;
 • dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau de scurtă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată sau dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexa;
 • veniturile anuale prevăzute la lit. d) au o valoare de cel puțin echivalentul în Ron a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de BNR, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

De aceste prevederi beneficiază și cetățenii statelor membre ale UE, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene ale căror diplome sunt echivalate sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației Naționale, cu diplome de nivel master obținute ca urmare a absolvirii unui ciclu integrat de studii universitare de licență și master sau cu diploma acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență sau cu diploma de bacalaureat, și care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate.

Activitatea de creație de programe pentru calculator, în sensul prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activitățile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupațiilor specifice menționate în anexa.

2. Scutire de la plata impozitului pe veniturile de natură salarială – persoane cu handicap:

Potrivit art. 60 din Codul Fiscal, sunt scutiți de la plata impozitului pe venit persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din: activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere; venituri din drepturi de proprietate intelectuală; salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3); pensii; activități agricole, silvicultura și piscicultura, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică.

3. Scutiri pentru angajații din domeniul construcțiilor:

Potrivit OUG nr. 114/2018, pe lângă creșterea și diferențierea salariului minim brut, angajații din construcții pot beneficia de numeroase avantaje:

 • de o cotă mai redusă a contribuției de asigurări sociale (CAS) cu 3.75% – adică, în loc să plătească 25% vor plăti doar 21.25% pentru această contribuție;
 • scutiri de la plata impozitului pe veniturile de natură salarială – 10%;
 • scutiri de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASȘ) – 10%;
 • angajatorului i se reduce contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) de la 2.25% la 0.3375%.

Pentru a putea beneficia de avantajele menționate mai sus este nevoie de îndeplinirea unor condiții impuse de lege și anume:

 1. angajatorii trebuie să desfășoare activități în sectorul construcții care cuprind: – activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 – secțiunea F – Construcții; – domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:

2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;

2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic;

2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului;

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;

2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;

0812 – Extracția pietrișului și nisipului;

711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică.

 1. angajatorii realizează cifra de afaceri din activitățile menționate mai sus în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;
 2. veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 și 30.000 lei lunar inclusiv și sunt realizate în baza contractului individual de muncă;
 3. scutirea se aplică potrivit instrucțiunilor la ordinul comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului sănătății, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidenta nominală a persoanelor asigurate reprezintă declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii.

4. Angajarea absolvenților/șomerilor/ucenicilor/stagiarilor:

Începând cu data de 09 iulie 2018 a intrat în vigoare Ordonanță de urgență nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă.

Absolvenți: Una dintre prevederile și modificările aduse de prezența ordonanță se referă la faptul că angajatorii care încadrează în muncă, pe durata nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei.

Șomeri: Pe de altă parte, angajatorii care încadrează în muncă, pe perioada nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.

În altă ordine de idei, angajatorii care încadrează în muncă, șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 lei.

Ucenici: Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/luna, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Stagiari: Angajatorul care încheie un contract de stagiu, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/luna, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Citește și despre:

Plafoane fiscale 2019 – unde se încadrează afacerea ta în acest an

Microîntreprindere - condițiile necesare pentru 2019

12 declarații fiscale pe care le depui până pe 25 ianuarie

Declarații fiscale pe care să le depui în 2019

Afișe obligatorii în orice magazin - informații de pus la vedere

Cotele de TVA aplicabile în 2019 - ce să știi când întocmești facturi

Impozit microîntreprinderi - cum se calculează?

Cum te înregistrezi în Spațiul Public Virtual – răspunsuri de la ANAF

Întocmirea și depunerea situațiilor financiare pentru 2018

Declarații fiscale pe care trebuie să le depui în februarie 2019